นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา งานที่เรา จัดขึ้น และทางโทรศัพท์และแฟกซ์ ทางใบสมัครงานและในการสรรหาบุคลากรด้วยตนเอง และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จำหน่าย โดยที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้)

 • ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์ให้เราติดต่อ (ผู้ควบคุมข้อมูลสันนิษฐานว่าบุคคลอื่น ได้อนุญาตให้ทำการติดต่อดังกล่าวแล้ว) และ
 • ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เราไว้ เช่น ในแบบสำรวจหรือทางฟีเจอร์ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ถ้าท่าน เป็นผู้ร่วมงานหรือผู้สมัครงานและท่านสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งหรือสร้างบัญชี เพื่อสมัครงานในตำแหน่งใด ก็ตาม เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้)
 • ประวัติการทำงานและการศึกษา
 • ความเชี่ยวชาญทางภาษาและทักษะด้านการทำงานอื่น ๆ
 • หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หรือหมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • สัญชาติและสถานภาพการอนุญาตทำงาน
 • ข้อมูลสิทธิประโยชน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
 • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง และ
 • ข้อมูลในประวัติส่วนตัวหรือประวัติย่อของท่าน, ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับอาชีพ, สิ่งที่ท่านสนใจและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณวุฒิในการจ้างงานของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมอย่างเปิดเผยจากท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนตัวดังต่อไปนี้ด้วย (หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
 • ความพิการและข้อมูลด้านสุขภาพ
 • ผลการตรวจหายาเสพติดและประวัติอาชญากรรมและประวัติด้านอื่น

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นที่ท่านให้ไว้แก่เราด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลติดต่อในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน

วิธีการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปใช้

ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายอนุญาต)

ก. ให้บริการด้านการบริหารบุคลากรและเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับงาน

ข. สร้างและจัดการบัญชีออนไลน์

ค. ดำเนินการชำระเงิน

ง. จัดการความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจ, ลูกค้าและผู้จำหน่ายของเรา

จ. ส่งข่าวสารโปรโมชั่น แจ้งตำแหน่งงานว่างและติดต่อสื่อสารเรื่องอื่นๆ เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสอดคล้อง กับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ฉ. ติดต่อและบริหารการเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษ, โปรโมชั่น, โปรแกรม, ข้อเสนอ, การสำรวจ, การแข่งขันและการวิจัย ตลาดเมื่อกฎหมายอนุญาต

ช. ตอบข้อสอบถามของแต่ละบุคคล

ซ. ดำเนินการ ประเมินและปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมทั้งการพัฒนา, ส่งเสริม, วิเคราะห์และปรับปรุงบริการของเรา, จัดการด้านการสื่อสารของเรา, ดำเนินการวิเคราะห์และดำเนินงานด้านการบัญชี, ตรวจสอบ รวมถึงงานภายในอื่น ๆ)

ฌ. ปกป้อง, บ่งชี้และพยายามป้องกันการทุจริตและกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ข้อเรียกร้องและความรับผิด อื่น ๆ และ

ญ. ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีอยู่, มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง, พันธะหน้าที่ตามสัญญา และนโยบายของเรา
การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินไปโดยมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับอย่างเพียงพอซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • ความยินยอมหรือความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หากกฎหมายกำหนด
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือสัญญา หรือข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อทำสัญญา (กล่าวคือ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินเดือนและภาษีของท่านเป็นไปด้วยความถูกต้อง) หรือ
 • มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลตามรายละเอียดด้าน ล่าง (กล่าวคือ การอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์หนึ่งเพื่อให้บริการที่เสนอ)

นอกจากกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ถ้าท่านเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้สมัครงาน และท่านสมัครงานในตำแหน่งหนึ่งหรือ สร้างบัญชีขึ้นมาเพื่อสมัครงานในตำแหน่งหนึ่ง เราจะใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

 1. แจ้งโอกาสงานต่าง ๆ และงานแก่ท่าน
 2. ให้บริการแผนกบุคคลแก่ท่าน รวมถึงการบริหารแผนงานสิทธิประโยชน์, บัญชีเงินเดือน, การจัดการผลการดำเนิน งาน และการดำเนินการทางวินัย
 3. ให้บริการเพิ่มเติมแก่ท่าน เช่น การอบรม, การบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการเปลี่ยนอาชีพ
 4. ประเมินความเหมาะสมของท่านในฐานะผู้สมัครงานและคุณวุฒิของท่านสำหรับตำแหน่งงานต่าง ๆ และ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น (i) วิเคราะห์ฐานผู้สมัครและผู้ร่วมงานของเรา (ii) ประเมินผลงานและประสิทธิภาพของ แต่ละบุคคล รวมถึงให้คะแนนทักษะการทำงาน (iii) บ่งชี้การขาดทักษะ (iv) ใช้ข้อมูลเพื่อจับคู่ระหว่างบุคคลกับ โอกาสการทำงานที่เป็นไปได้ และ (v) วิเคราะห์ข้อมูลทางช่องทางเฉพาะ (แนวโน้มเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจ้าง งาน)

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะอื่น โดยที่จะแจ้งให้ทราบอย่างเฉพาะเจาะจงในหรือก่อนเวลาที่จะเก็บ ข้อมูล

การใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น คุกกี้, Web Beacons และ Web Server Logs ข้อมูลที่เราอาจเก็บในลักษณะนี้อาจประกอบด้วย เลขที่อยู่ไอพี (IP Address), รหัสอ้างอิงอุปกรณ์ (Unique Device Identifier: UDI), ลักษณะของบราวเซอร์, ลักษณะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ, การเลือกภาษา, Referring URL, ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในเว็บไซต์ของเรา, วันที่และเวลาที่เข้าเว็บไซต์ของเรา และสถิติอื่นๆ ในการใช้ เว็บไซต์

“คุกกี้” เป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระบุบราวเซอร์ของผู้ใช้ หรือเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในบราวเซอร์

“Web Beacon” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Internet Tag, Pixel Tag หรือ Clear GIF จะทำหน้าที่เชื่อมเว็บเพจเข้ากับเว็บ เซิร์ฟเวอร์และคุกกี้ และใช้เพื่อส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้กลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

จากวิธีเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเหล่านี้ เราอาจได้ “Clickstream Data” ซึ่งบันทึกลิงค์และเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้คลิกระหว่าง ที่ดูเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) Technical Cookies (คุกกี้ด้านเทคนิค)
คุกกี้ด้านเทคนิคเป็นคุกกี้ที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือเพื่อ “ทำการส่งข้อมูลบนเครือข่ายการสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเท่าที่จำเป็นต่อผู้ให้บริการสังคมข่าวสาร (Information Society Service) ที่ได้รับการร้องขอ อย่างเปิดเผยจากคู่สัญญาหรือผู้ใช้เพื่อให้บริการดังกล่าว”

ข) Profiling Cookies (คุกกี้โปรไฟล์)
คุกกี้โปรไฟล์คือคุกกี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการส่งข้อความโฆษณาที่สอดคล้องกับ ความพึงพอใจที่สะท้อนจากพฤติกรรมของผู้ใช้ระหว่างการท่องอินเทอร์เน็ต เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้มีลักษณะ ค่อนข้างรุกล้ำ ดังนั้นกฎหมายท้องถิ่นและของยุโรปจึงกำหนดให้ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อที่ ผู้ใช้จะให้ความยินยอมต่อการเก็บข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอัตโนมัติอย่างไร

เมื่อท่านคลิกเว็บไซต์ของเรา อาจมีการเก็บรวบรวมบันทึกสิ่งที่ท่านทำ เราทำการเชื่อมโยงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บ ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์ที่ท่านใช้ กับข้อมูลอื่นที่เรามีอยู่แล้วเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้เราทราบ ข้อมูลบางอย่าง เช่น ท่านเปิดอีเมลที่เราส่งให้หรือไม่ บราวเซอร์ของท่านอาจบอกท่านว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับ แจ้งเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท หรือต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถจำกัดหรือยกเลิกคุกกี้บางอย่าง บราวเซอร์ของ ท่านจะช่วยให้ท่านสามารถบล็อกคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้ถ้า ไม่มีคุกกี้เหล่านั้น 

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม, เครื่องมือ, วิดเจ็ท และปลั๊กอินในเว็บไซต์ของเรา เช่น เครื่องมือแชร์ข้อมูล ทางสื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับฟีเจอร์เหล่านี้ ผู้ให้ บริการฟีเจอร์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรง และการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็น ส่วนตัวหรือคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฟิวเจอร์สลัดจะไม่รับผิดชอบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านั้น หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะเก็บข้อมูลการใช้คุกกี้หรือเครื่องมืออัตโนมัติ อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

เรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติไปทำอะไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้, Web Beacons, Pixels, Web Server Logs และเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อวัตถุ ประสงค์ต่าง ๆ เช่น

i.ทำให้เว็บไซต์ของเราตรงกับความต้องการของผู้ใช้ของเรา
ii.ส่งเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ของเราใช้เว็บไซต์ของเรา และ
iii.จัดการเว็บไซต์ของเราและแง่มุมอื่น ๆ ของธุรกิจของเรา

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้เรายังใช้บริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics และ Adobe Omniture ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่บริหารจัดการบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้, Web Server Logs และ Web Beacons เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้ (รวมทั้ง IP Address) อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ เช่น ประเมินการใช้เว็บไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และวิธีที่จะไม่ใช้บริการ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้และ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะของประเทศ

การสร้างโปรไฟล์และการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ

บนเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านไว้เพื่อนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ บริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน นอกจากนี้เรายังจะได้รับข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ภายนอก ที่มีโฆษณาของเราอยู่

บางครั้งท่านอาจจะเห็นโฆษณาของฟิวเจอร์สลัดปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่น นั่นเป็นเพราะเราจ้างเครือข่ายโฆษณาจาก ภายนอก ทั้งนี้ด้วยเครือข่ายโฆษณาดังกล่าว เราสามารถกำหนดเป้าหมายการส่งข่าวสารของเราไปยังผู้ใช้ผ่าน ช่องทางที่กำหนดตามข้อมูลสถิติประชากร, ความสนใจ, พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมได้ เครือข่ายโฆษณาดังกล่าว ทำให้เราสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมืออัตโนมัติ รวมทั้ง ผ่านทางคุกกี้, Web Server Logs, Pixels และ Web Beacons จากบุคคลภายนอก เครือข่ายจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่ง โฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวและกิจกรรมที่ผ่านมาของท่าน ข้อมูลที่เครือข่ายข้อมูลภายนอกของเราอาจ เก็บรวบรวมแทนเรานั้น ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีโฆษณาของฟิวเจอร์สลัด เช่น เว็บเพจหรือ โฆษณาที่ท่านดู และการดำเนินการที่ท่านทำบนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้จะมีขึ้นทั้งในเว็บไซต์ของเราและเว็บ ไซต์จากภายนอกที่เข้าร่วมในเครือข่ายโฆษณาเหล่านี้ นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังช่วยให้เราติดตามประสิทธิผลของ การดำเนินการด้านการตลาดของเราได้อีกด้วย ท่านสามารถดูวิธีการเลือกโฆษณาโดยอิงตามความสนใจของ เครือข่ายโฆษณานี้ได้ที่ aboutads.info/choices/ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลของท่านเพื่อโฆษณา โดยอิงตามความสนใจ โดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่กำหนดไว้

เว็บไซต์ของเราไม่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเครื่องหมาย “ไม่ต้องติดตาม” จากบราวเซอร์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางปลั๊กอินและวิดเจ็ทของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ แชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์) จะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการปลั๊กอินและวิดเจ็ทโดยตรง ข้อมูลนี้ต้องเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการปลั๊กอินและวิดเจ็ท และฟิวเจอร์สลัดจะไม่รับผิดชอบหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อมูลของผู้ให้บริการดังกล่าว

Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Analytics: adobe.com/privacy/analytics.html#1

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • หากกระบวนการทำให้เราสามารถเสริม แก้ไข ทำให้เหมาะสมหรือปรับปรุงการบริการ/การสื่อสารของเรา เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้สมัครงานและผู้ร่วมงานของเรา
 • ระบุและป้องกันการฉ้อโกง
 • เพิ่มการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูลของเรา
 • เพิ่มความเข้าใจว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง
 • ส่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และ
 • ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา

เมื่อไรก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ความสำคัญกับสิทธิของท่านและคำนึงถึงสิทธิเหล่านี้อยู่เสมอ ท่านมีสิทธิปฏิเสธ ไม่ให้เราทำการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้โดยติดต่อกับเราตามรายละเอียดด้านล่าง โปรดระลึกไว้เสมอว่า

ถ้าท่านใช้สิทธิในการคัดค้าน นั่นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการและให้บริการแก่ท่านเพื่อ ผลประโยชน์ของท่านเอง

เราประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ ระบุไว้ข้างต้น และเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้นานกว่าที่จำเป็น

เราดำรงการป้องกันทางธุรการ ทางเทคนิคและทางกายภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านให้พ้นจาก ความเสียหาย, การสูญหาย, การแก้ไข, การเข้าถึง, การเปิดเผยหรือการใช้โดยไม่เจตนา โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับ อนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงอาจใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม

 • การเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่ง
 • การควบคุมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้อย่างเข้มงวด
 • โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่เข้มแข็ง และ
 • การตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาไว้นานแค่ไหน

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบของเราด้วยวิธีการที่ทำให้เราสามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นระยะเวลาไม่นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 • ความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมา เพื่อเสนอให้บริการแก่ผู้ใช้
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลตามที่อธิบายในวัตถุประสงค์ข้างต้น และ
 • การมีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้จำเป็นต้องทำการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลเป็น ระยะเวลาหนึ่ง

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมมา ยกเว้นตามที่ระบุในคำแถลงนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้ หรือคำประกาศแยกต่างหากที่กำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมบางรายการ ทั้งนี้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ผู้จำหน่ายที่ดำเนินงานแทนเราภายใต้คำสั่งของเรา โดยเราจะไม่อนุญาตให้ผู้จำหน่ายเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นเมื่อจำเป็นต้องให้บริการแทนเราหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) ให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา (ii) ให้ลูกค้าที่อาจเสนอ โอกาสการทำงานหรือสนใจนำผู้สมัครงานของเราไปร่วมงาน กรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน และ (iii) กับบุคคลอื่นที่เรา ร่วมงานด้วย เช่น ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างช่วงด้านการสรรหาบุคลากรเข้าบรรจุงานในการจัดหางานให้แก่ท่าน

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (i) ถ้าเรามีความจำเป็นต้องกระทำสิ่งดังกล่าวตาม กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (ii) ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ราชการอื่น ๆ ตามคำร้องขอให้เปิดเผยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ (iii) เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรต้องเปิดเผยเพื่อปกป้อง ภัยอันตรายทางกายภาพหรือความเสียหายทางการเงิน หรือเกี่ยวกับการสืบสวนการฉ้อโกงหรือการกระทำผิด กฎหมายที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนถ่ายธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ, การปิด กิจการหรือการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการด้วย)

การถ่ายโอนข้อมูล

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ออกไปยังประเทศต่าง ๆ ภายนอกประเทศที่ได้ทำการ เก็บข้อมูลขั้นในตอนแรก โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศเหล่านี้อาจไม่เหมือนกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูล ไว้ในตอนแรก เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในคำแถลง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และการถ่ายโอนข้อมูลเช่นว่านั้นจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประเทศที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้อาจอยู่

 • ในสหภาพยุโรป
 • นอกสหภาพยุโรป

เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากภายในสหภาพยุโรปไปยังประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่นอกสหภาพ ยุโรป การถ่ายโอนจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ

ก. คำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความเพียงพอของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

ข. ในกรณีที่ไม่มีคำตัดสินเกี่ยวกับความเพียงพอของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมาย (ก) ข้อตกลงที่มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมายระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ (ข) กฎเกณฑ์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่มีผลผูกพัน หรือ (ค) ข้อสัญญามาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (เดิมเรียกว่าข้อสัญญาต้นแบบหรือ Model Clauses) ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการ

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

เมื่อกฎหมายอนุญาต เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิบางประการ เช่น

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไป ตามกฎหมายหรือไม่
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลอาจขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและทำให้เหมาะกับการประมวลผลข้อมูล
 3. สิทธิในการลบ: เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และไม่ประมวลผลข้อมูล อีกต่อไป
 4. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล: เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลจำกัดการประมวลผลข้อมูล ของตน
 5. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เคยให้ไว้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลของตนไปให้ ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 6. สิทธิในการคัดค้าน: เจ้าของข้อมูลที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลเมื่อไรก็ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ระบุไว้ใน GDPR โดยไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลให้กับการตัดสินใจของตนเอง
 7. สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการตัดสินใจโดยอิงจากการ ประมวลผลโดยอัตโนมัติ รวมถึง Profiling ซึ่งมีผลทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อเจ้าของข้อมูล
 8. สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล: เจ้าของข้อมูลทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ที่มีอำนาจกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ตนมีถิ่นพำนักอาศัย ที่ทำงานหรือ สถานที่ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิด ถ้าเจ้าของข้อมูลพิจารณาว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ละเมิดหลักการ GDPR

ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่การประมวลผลข้อมูลจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมดังอธิบายในข้อ 7 ของ GDPR เจ้าของข้อมูล มีสิทธิถอนความยินยอมของตนเมื่อไรก็ได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูหัวข้อ “ช่องทางในการ ติดต่อเรา” ด้านล่าง

การปรับปรุงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมทั้งภาคผนวกเพิ่มเติม) จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อสะท้อน การเปลี่ยนแปลงในหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ท่าน ทราบในเว็บไซต์ของเรา โดยระบุที่มุมด้านบนของนโยบายดังกล่าวเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

ช่องทางในการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน กรุณาส่งจดหมายมาที่

บริษัท ดิสโตร เทค จำกัด
407 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ซอย 4 บี
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250